Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Evoli.

Begripsbepalingen

Persoonsgegeven
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of een andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Betrokkene
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Activiteiten

Evoli voert in opdracht van diverse organisaties (o.a. bedrijven, bedrijfsartsen,) begeleidingstrajecten uit waaronder verzuimtrajecten coachingstrajecten gericht op terugkeer naar werk en/of arbeid uitgevoerd. Evoli biedt individuele begeleiding en trainingen voor medewerkers en leidinggevenden zodat vitaliteit en talenten optimaal tot zijn recht komen. Dat zorgt voor bevlogenheid, werkgeluk en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Evoli verricht in opdracht voor diverse organisaties.

Vitaliteit en Verzuim
Wij bieden verschillende programma’s aan op het gebied van vitaliteit en verzuim. Wij zijn in staat om burn-­out problematiek, eventueel in combinatie met gevoelens van angst of depressie te behandelen. Afhankelijk van de problematiek en de ernst van de klachten wordt na de intake bepaald welk programma het meest passend is.

Talentontwikkeling
Tijdens een intakegesprek maken we kennis en bespreken we de leerdoelen. Afhankelijk van leerdoelen volgt er, indien gewenst, een passend traject. Dit kan variëren van enkele coachingsgesprekken tot programma’s met een doorlooptijd van drie tot acht maanden.

Trainingen
Evoli biedt diverse trainingen aan en zijn bedoeld voor medewerkers, managers/leidinggevenden en HR professionals. De onderwerpen hebben allen raakvlak op het gebied van vitaliteit, inzetbaarheid en met plezier naar werk.

Evoli bedrijfspsychologie.

Evoli bedrijfspsychologie is gevestigd:
Stuiverstraat 92, 5611 TC Eindhoven.
ngeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 17273130.
Aan Evoli bedrijfspsychologie zijn psychologen, secretariële medewerkers verbonden.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens door Evoli heeft uitsluitend tot doel het verzamelen en vastleggen van gegevens die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten op het gebied van psychologische begeleiding en training

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn.

Persoonsgegevens worden uitsluitend in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

Beschermen van persoonsgegevens

Evoli neemt in alle redelijkheid passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van de betrokkene te beschermen tegen verlies, toegang door onbevoegden en elke vorm van onrechtmatige verwerking.

Toegang en opslag persoonsgegevens

De toegang tot de persoonsgegevens van de betrokkene is uitsluitend voorbehouden aan medewerkers van Evoli voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening in het kader van de aan Evoli verstrekte opdracht.

De persoons-­ en onderzoeksgegevens worden opgeslagen in een online beveiligde cloud omgeving. De bijzondere persoonsgegevens (medische en psychologische onderzoeksgegevens) zijn alleen toegankelijk voor de hiervoor geautoriseerde professionals.

Personen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Recht op inzage in gegevens

Betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. Daartoe dient betrokkene een schriftelijk verzoek in te dienen bij Evoli . Aan het verzoek tot inzage wordt binnen twee weken na ontvangst van het verzoek voldaan.

Aanvullen, corrigeren en verwijderen van gegevens op verzoek van betrokkene

Desgevraagd worden persoonsgegevens aangevuld met een door betrokkene afgegeven verklaring over de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens.

Zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, dan kan betrokkene een schriftelijk verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens indienen. Evoli bericht betrokkene binnen twee weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan.

Verwijdering van bepaalde of alle persoonsgegevens wordt binnen twee weken na de ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe door Evoli uitgevoerd. Betrokkenen hebben het recht op vergetelheid. Betrokkenen worden over de verwijdering schriftelijk geïnformeerd.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Tenzij de wettelijke bewaarplicht van zeven jaar van toepassing is worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. De bewaartermijn van deze gegevens is gesteld op twee jaar na de formele afsluiting van het dossier.

Klachten over privacyschending

Klachten over privacy, het niet naleven van dit reglement en/of het niet naleven van voorschriften uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden in behandeling genomen. Desgewenst kan betrokkene een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
0900 -­ 2001 201
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Vastgesteld door Evoli bedrijfspychologie op 16 mei 2018.